TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Đội ngũ Giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
15-01-2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 BAN GIÁM ĐỐC

    

ThS.Nguyễn Minh Luận  

Giám đốc   

Phạm Ngọc Anh

Phó giám đốc

 

 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

   A. Giảng viên cơ hữu 

           

Vũ Thanh Hải                   Nguyễn Anh Hùng                    Hồ Văn Huy

            

Nguyễn Đình Hà                      Phan Cảnh Tứ                     Nguyễn Quy Hưng

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

                          

                    Vũ Đức Sanh                     Trần Xuân Nhường                 Nguyễn Hoài Nam

                                                                                                                                                                 

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

   A. Giảng viên cơ hữu                                                                                                                               

                            

         ThS.Tạ Hồng Hà          ThS.Nguyễn Phúc Thanh Phong      ThS Nguyễn Thanh Liêm                       

            

        ThS.Trần Văn Tưởng      ThS.Nguyễn Lâm Văn Luật      ThS.Trần Văn Dũng           ThS.Phạm Văn Dũng

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

 

 

ThS.Nguyễn Hiền Triết

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

 

ThS.Lê Quang Thái

Giảng viên

 

ThS.Lê Hữu Toàn

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Viên Giác

Giảng viên

Đơn vị liên kết