TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Đội ngũ Giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
15-01-2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 BAN GIÁM ĐỐC

    

ThS.Nguyễn Minh Luận  

Giám đốc   

Phạm Ngọc Anh

Phó giám đốc

 

 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

   A. Giảng viên cơ hữu 

          

    Vũ Thanh Hải                   Nguyễn Anh Hùng                    Dương Xuân Tùng

            

Nguyễn Đình Hà                      Phan Cảnh Tứ                     Nguyễn Quy Hưng

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

                  

             Vũ Đức Sanh                        Trần Xuân Nhường  

                                                      

              Nguyễn Hoài Nam                   Hồ Văn Huy

                                                    Giảng viên

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

   A. Giảng viên cơ hữu                                                                                                                               

                   

    ThS.Tạ Hồng Hà                     Trần Quang Dũng                    Đoàn Đức Phong                  

              

ThS.Nguyễn Phúc Thanh Phong  ThS Nguyễn Thanh Liêm        ThS.Trần Văn Tưởng      ThS.Nguyễn Lâm Văn Luật

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

ThS.Trần Văn Dũng

 

ThS.Nguyễn Hiền Triết

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

 

ThS.Lê Quang Thái

Giảng viên

 

ThS.Lương Phương Bình

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên

Đơn vị liên kết