TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Đội ngũ Giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
15-01-2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 BAN GIÁM ĐỐC

    

ThS.Nguyễn Minh Luận  

Giám đốc   

Phạm Ngọc Anh

Phó giám đốc

 

 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

   A. Giảng viên cơ hữu 

      

                    

   Nguyễn Anh Hùng                          Bùi Bá Hân       

 

      

  Nguyễn Đình Hà                       Nguyễn Quy Hưng

 

       

    Phan Cảnh Tứ                      Hồ Văn Huy    

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

  Trần Xuân Nhường

 

         

     Vũ Đức Sanh                         Nguyễn Hoài Nam

                                                                                                                                                                 

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

   A. Giảng viên cơ hữu                                                                                                                               

   

    ThS.Tạ Hồng Hà     

 

                          

ThS.Nguyễn Phúc Thanh Phong ThS Nguyễn Thanh Liêm    

 

                  

        

    ThS.Trần Văn Tưởng          ThS.Nguyễn Lâm Văn Luật

 

        

   ThS.Trần Văn Dũng               ThS.Phạm Văn Dũng

   B. Giảng viên thỉnh giảng

 

ThS.Nguyễn Hiền Triết

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

 

ThS.Lê Quang Thái

Giảng viên

 

ThS.Lê Hữu Toàn

Giảng viên

 

ThS.Nguyễn Viên Giác

Giảng viên

Đơn vị liên kết