Tiêu điểm: 
Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

   A. Giảng viên cơ hữu 

 

    

Phạm Ngọc Anh

Tổ trưởng bộ môn

 

          

    Vũ Thanh Hải                           Nguyễn Anh Hùng                          Dương Xuân Tùng

 

            

Nguyễn Đình Hà                             Phan Cảnh Tứ                            Nguyễn Quy Hưng

 

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

 

          

Vũ Đình Ký                                   Bùi Công Tạo                               Vũ Đức Sanh

 

           

  Trần Xuân Nhường                     Nguyễn Hoài Nam                        Nguyễn Văn Tâm

 

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

   A. Giảng viên cơ hữu 

 

        

ThS.Nguyễn Minh Luận               ThS.Tạ Hồng Hà     

                                                                      Giám đốc trung tâm  

 

         

                           Trần Quang Dũng                   Đoàn Đức Phong                    ThS.Nguyễn Phúc Thanh Phong

 

         

        Nguyễn Thanh Liêm                   ThS.Trần Văn Tưởng            ThS.Nguyễn Lâm Văn Luật

  

 B. Giảng viên thỉnh giảng 

ThS.Trần Văn Dũng

2

ThS.Nguyễn Hiền Triết

Giảng viên

3

ThS.Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

4

ThS.Lê Quang Thái

Giảng viên

5

ThS.Lương Phương Bình

Giảng viên

6

ThS.Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên