TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Chức năng nhiệm vụ
chudenamhoc_new
Chức năng nhiệm vụ
15-01-2018

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

           Tp Hồ Chí Minh, ngày …. tháng 09 năm 2021

 

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-ĐHCN ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa trên khung năng lực các vị trí làm việc của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất (TT GDQP&TC) quy định chức năng, nhiệm vụ cho từng vị trí làm việc như sau:

I. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Quản lý toàn diện cán bộ, giảng viên và nhân viên trong Trung tâm. Tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) và giáo dục thể chất(GDTC) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Quản lý và biên soạn nội dung giáo trình giảng dạy môn học GDQP&AN và môn học GDTC cho toàn trường.

Làm thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy cho giảng viên GDQP&AN, giảng viên  GDTC, quản lý điểm các môn do Trung tâm giảng dạy.

Quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học.

Tham gia tổ chức các phong trào Thể dục thể thao(TDTT), hội thao quốc phòng.

Huấn luyện quân sự cho đơn vị lực lượng tự vệ của Nhà trường.

Đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ giáo viên, giảng viên và nhân viên trong Trung tâm theo quy định của Nhà trường.

Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của môn GDQP&AN và môn GDTC trước Hiệu trưởng.

Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

1) Trưởng đơn vị

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung về hành chính và nhân sự của Trung tâm

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo theo đúng chương trình chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo của Trung tâm, chỉ đạo các Bộ môn biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình, giáo án theo qui mô phát triển của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Quản lý giờ giảng của tất cả giảng viên (cơ hữu, hợp đồng và thỉnh giảng) thuộc Trung tâm.

Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân viên, giảng viên thuộc Trung tâm .

Đầu mối tiếp nhận kế hoạch học tập từ các đơn vị chức năng quản lý đào tạo của nhà trường và chủ trì họp phân công, giao nhiệm vụ cho các giảng viên.

Chỉ đạo phối hợp hoạt động, kiểm tra, đôn đốc các bộ môn trong trung tâm, triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giảng dạy được Nhà trường giao, tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong Trung tâm.

Chỉ đạo các Bộ môn tổ chức công tác nghiên cứu và là đầu mối đề xuất Nhà trường cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể hoá mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

Chủ trì, thống nhất việc mời thỉnh giảng để nhà trường làm thủ tục theo quy định. 

Quản lý, lưu trữ danh sách, kết quả học tập, bảng điểmcủa sinh viên.

2) Phó đơn vị

Cấp phó của của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường (phó trưởng đơn vị) là người giúp việc cho Trưởng đơn vị, được Trưởng đơn vị phân công phụ trách thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về lĩnh vực công tác được giao. Trường hợp Lãnh đạo Trường làm việc và phân công nhiệm vụ (đột xuất) trực tiếp cho phó trưởng đơn vị thuộc trường, người đó phải chịu trách nhiệm thi hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường và báo cáo kịp thời với Trưởng đơn vị mình. Khi xử lý công việc cụ thể, phó trưởng đơn vị có quyền giữ ý kiến riêng và thể hiện rõ ý kiến đó trong phiếu trình để Trưởng đơn vị xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các đề xuất của cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể: 

Giúp Trưởng đơn vị về mặt quản lý, điều hành Trung tâm.

Chịu trách nhiệm về chuyên môn: Chương trình, giáo trình, giáo án… của môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) và phải thông qua Giám đốc trước khi triển khai thực hiện.

Soạn thảo văn bản, đề nghị, báo cáo…thông qua Giám đốc trung tâm trước khi nộp cho Ban Giám hiệu.

Quản lý tất cả các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hỗ trợ cho Giám đốc tất cả các việc điều hành, quản lý môn GDQP&AN của Trung tâm.

3) Giảng viên cơ hữu

Dạy đúng, đủ giờ do nhà trường quy định, có đầy đủ hồ sơ giảng viên do Nhà trường quy định.

Chịu trách nhiệm về quản lý sinh viên, thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình và tổng kết điểm kết thúc môn dạy của mình ở các lớp đã được ban Giám đốc phân công.

Có trách nhiệm giữ gìn và quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học do trung tâm cung cấp.

Sau mỗi khóa học giảng viên có nhiệm vụ vào điểm cho sinh viên các lớp mình dạy và báo cho giáo vụ trung tâm kiểm tra lại, bàn giao bảng điểm theo quy định.

Chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên những lớp mình giảng dạy.

4) Giảng viên hợp đồng và thỉnh giảng 

Mời giảng viên hợp đồng và giảng viên thỉnh giảng phải được sự chấp thuận của Giám đốc Trung tâm, Phòng Đào tạo và theo quy chế, quy định của Nhà trường.

Có đầy đủ hồ sơ giảng viên do Nhà trường quy định. 

Có trách nhiệm giữ gìn và quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học do trung tâm cung cấp.

Sau mỗi khóa học giảng viên thỉnh giảng có nhiệm vụ vào điểm cho sinh viên các lớp mình dạy và báo cho giáo vụ trung tâm kiểm tra lại, bàn giao bảng điểm theo quy định.

Chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên những lớp mình giảng dạy .

5) Giáo vụ

• Giáo vụ trung tâ1

Kết hợp với các bộ môn sắp xếp thời khóa biểu và chỉnh sửa khi cần thiết cho Trung tâm.

Hỗ trợ cho lãnh đạo, giảng viên các thông tin cần thiết cho việc giảng dạy như: Cung cấp danh sách sinh viêntheo lớp học phần, bảng điểm danh môn học cho giảng viên ở mỗi đầu học kỳ.

Cung cấp các thông tin cần thiết về học vụ cho Trung tâm.

Giúp sinh viên đăng ký học lại, hướng dẫn cách lên công nợ trên hệ thống mạng của Nhà trường…

Phân công và phối hợp với giảng viên, sinh viên vào Trung tâm dán hình làm chứng chỉ GDQP&TC, báo cáo tiến độ thực hiện cho lãnh đạo Trung tâm.

Thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Trung tâm phát chứng chỉ quốc phòng và an ninh, chứng chỉ giáo dục thể chất cho sinh viên.

Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chứng chỉ GDQP&AN, chứng chỉ GDTC. 

• Giáo vụ trung tâ2

Hồ sơ mời giảng viên thỉnh giảng vào đầu năm học

Các loại hồ sơ thanh toán chứng từ của trung tâm: hồsơ thỉnh giảng mỗi học kỳ, hồ sơ thanh toán tập huấn cho giảng viên cơ hữu, hồ sơ thuê sân bãi nhà thiếu nhi mỗi học kỳ

Lưu trữ hồ sơ trung tâm: hồ sơ kiểm tra 5S đơn vị, hồ sơ bình xét thi đua tổng kết năm học, hồ sơ đơn vị.

Lưu trữ hồ sơ bảng điêm trung tâm

Theo dõi và báo cáo tình hình nhập điểm của giảng viên sau mỗi học kỳ

Scan và lưu trữ bảng điểm theo từng học kỳ.

Tổng hợp các số liệu báo cáo cuối mỗi học kỳ

Giải đáp thắc mắc của sinh viên và phụ huynh liên quan tới công việc học vụ.

Hỗ trợ giảng viên trong trung tâm

Nhận công văn đến và ban giao các giấy tờ trong trung tâm

Và các công việc khác như: chấm công hàng tháng, hướng dẫn thủ tục chuyển điểm, soạn thảo văn bản, thông báo giảng viên ủy quyền quyết toán thuế…

II. Quy định về việc dạyhọc và đánh giá kết quả học tập

Quy định về quản lý, tổ chức giảng dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và phát chứng chỉ môn giáo dục quốc phòng và an ninh, chứng chỉ giáo dục thể chất cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM  trên cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

A. Môn giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giảng viên

Giảng viên GDQP&AN phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục và người chỉ huy.

Giảng viên phải có trình độ Đại học trở lên, ngành GDQP&AN hoặc là sĩ quan quân đội

Có chứng chỉ phương pháp dạy học đại học (Nghiệp vụ sư phạm)

2. Chương trình

Chương trình đào tạo gồm 04 học phần (08 tín chỉ) gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (02 tín chỉ lý thuyết), Công tác quốc phòng và an ninh (02 tín chỉ lý thuyết), Quân sự chung (02 tín chỉ lý thuyết), Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (02 tín chỉ thực hành)

3. Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học

Dạy kỹ năng chuyên môn quân sự phải gắn liền với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, phải gắn kết thực tế với các đơn vị quân đội

Giảng viên dạy học đúng chuyên ngành được đào tạo, thực hiện đủ, đúng kế hoạch giảng dạy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giảng dạy phải mang mặc trang phục theo đúng quy định, giảng viên là sĩ quan khi giảng dạy mang mặc đúng theo quy định, đúng điều lệnh quân đội, lên và xuống lớp đúng thời gian quy định.

Sinh viên khi học tập môn GDQP&AN phải đi giày, mặc trang phục gọn gàng, tác phong nghiêm túc thống nhất theo quy định của môn học GDQP&AN và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, tuyệt đối chấp hànhnghiêm túc các nội quy, quy tắc đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

4. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học

✓ Đối tượng được miễn học môn GDQP&AN:

Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp các học viện, trường sĩ quan Quân đội, Công an cấp.

Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo.

Sinh viên là người nước ngoài.

Sinh viên chuyển trường, sinh viên học liên thông hoặc trình độ cao hơn, có chứng chỉ, bảng điểm xác nhận, các học phần đã học và đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 được miễn học và thi những học phần đã học.

✓ Đối tượng được miễn học môn và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự

Sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm   nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành.

Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có giấy xuất ngũ do đơn vị có thẫm quyền cấp.

✓ Đối tượng được tạm hoãn học:

Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, hoặc gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn.

Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.

Các đối tượng trên hết thời gian tạm hoãn, phải đăng ký học để hoàn thành chương trình theo quy định.

5. Đánh giá kết quả học phần

Gồm: Kiểm tra thường kỳ: 20%; Kiểm tra giữa kỳ: 30%; Thi cuối kỳ: 50%. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng, điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Kết quả học tập môn GDQP & AN là điểm trung bình cộng của các điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân.

6. Phúc tra và khiếu nại điểm

Sinh viên có thể nộp đơn phúc tra hoặc khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần về văn phòng Trung tâm GDQP&TC (hoặc tại bộ môn tổ chức thi) trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo điểm trên mạng. Kết quả phúc tra được công nhận khi có xác nhận của giáo viên trực tiếp giảng dạy (có bài thi và các minh chứng kèm theo) và công bố sau 1 tuần kể từ ngày nhận đơn.

Sinh viên khiếu nại điểm bằng hình thức viết đơn đề nghị chấm phúc khảo, mỗi học  phần phúc khảo sinh viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy chế của Nhà trường.

Ngay khi có kết quả chấm phúc khảo, trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả điểm phúc khảo cho sinh viên tại văn phòng Trung tâm GDQP&TC.

7. Điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN

Chứng chỉ GDQP&AN cấp cho sinh viên để chứng nhận kết quả học tập chương trình GDQP&AN. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP&AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP&AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

8. Xếp loại kết quả học tập và cấp chứng chỉ

​a. Đạt:

- Từ 9, 0 đến 10 điểm: Xuất sắc.

- Từ 8, 0 đến cận 9, 0 điểm: Giỏi.

- Từ 7, 0 đến cận 8, 0 điểm: Khá.

- Từ 6, 5 đến cận 7, 0 điểm: Trung bình khá.

- Từ 5, 0 đến cận 6, 5 điểm: Trung bình.

​b. Không đạt:

-    Dưới 5 điểm (Không được cấp chứng chỉGDQP&AN)

​c. Không cấp chứng chỉ GDQP&AN cho những sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình GDQP&AN.

     d. Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN ở hệ Trung cấp, cao đẳng khi học liên thông hoặc hoàn thiện nếu xét đã học đủ nội dung GDQP&AN theo quy định hiện hành thì thu hồi chứng chỉ cũ và được cấp chứng chỉ mới theo nội dung chương trình học.

B. Môn giáo dục thể chất

1. Giảng viên:

Giảng viên GDTC phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục.

Giảng viên phải có trình độ thạc sỷ trở lên.

Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

2. Chương trình:

Chương trình đào tạo gồm 04 tín chỉ thực hành tương đương 120 tiết gồm: 

- Giáo dục Thể chất 1 (60 tiết): Điền kinh, lý thuyết chung. 

- Giáo dục Thể chất 2 (60 tiết): Được chọn 1 trong các môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, võ (Taekwondo, Judo) 

3. Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học

Dạy kỹ năng vận động phải gắn liền với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể...

Giảng viên dạy đủ, đúng kế hoạch giảng dạy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Khi giảng dạy phải mặc trang phục theo đúng quy định, ngoại trừ những ngày kiểm tra

Lên và xuống lớp đúng thời gian quy định.

Sinh viên khi học tập môn GDTC phải đi giày, mặc trang phục thống nhất theo quy định của Trường Đại họcCông nghiệp TPHCM, tuyệt đối chấp hành các nội quy của trung tâm GDQP&TC dưới sự hướng dẫn của giảng viên GDTC.

4. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học

✓ Đối tượng được miễn học môn GDTC:

Sinh viên đã hoàn thành các môn học về Giáo dục thể chất phù hợp với trình độ đào tạo; đã có chứng chỉ GDTChoặc bằng tốt nghiệp các trường đào tạo Giảng viên, Huấn luyện viên TDTT.

Đối tượng được miễn học thực hành và được học, thi Lý thuyết lấy điểm môn GDTC là sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính, không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn vận động (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên)

✓  Đối tượng được tạm hoãn học:

Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, hoặc gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn.

Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành. 

Các đối tượng trên hết thời gian tạm hoãn phải tiếp tục học những nội dung còn thiếu trong chương trình quy định.

5. Đánh giá học phần:

Gồm: 

  a. Phần Bắt buộc (GDTC1) có tất cả các điểm kết thúc từng môn: chạy ngắn, nhảy cao...

  ​b. Phần tự chọn (GDTC2) có 2 cột. Điểm tổng kết môn là trung bình cộng 2 cột điểm của  môn tự chọn.

Ghi chú: Điểm tổng kết môn GDTC1 và GDTC2được làm tròn đến một chữ số thập phân là 0 hoặc 5.

6. Phúc tra và khiếu nại điểm:

Sinh viên có thể nộp đơn phúc tra hoặc khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần về văn phòng trung tâm GDQP&TC (hoặc tại bộ môn tổ chức thi). trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo điểm trên mạng. Kết quả phúc tra được công nhận khi có xác nhận của giáo viên trực tiếp giảng dạy (có các minh chứng kèm theo) và công bố sau 1 tuần kể từ ngày nhận đơn.

Sinh viên khiếu nại điểm bằng hình thức viết đơn đề nghị chấm phúc khảo, mỗi học phần phúc khảo sinh viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy chế của nhà trường.

Ngay khi có kết quả phúc khảo, trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả điểm phúc khảo với sinh viên tại văn phòng trung tâm GDQP&TC.

7. Điều kiện cấp chứng chỉ GDTC:

Chứng chỉ môn GDTC cấp cho sinh viên để chứng nhận kết quả học tập chương trình GDTC. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC khi điểm trung bình của GDTC1 và GDTC 2 đạt từ 5 điểm trở lên (không có học phần nào < 5 điểm) và tại thời điểm cấp chứng chỉ sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDTC là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

8. Xếp loại kết quả học tập và cấp chứng chỉ 

  a. Đạt:

- Từ 9, 0 đến 10 điểm: Xuất sắc.

- Từ 8, 0 đến cận 9, 0 điểm: Giỏi.

- Từ 7, 0 đến cận 8, 0 điểm: Khá.

- Từ 5, 0 đến cận 7, 0 điểm: Trung bình.

 b. Không đạt:

- Dưới 5 điểm (Không được cấp chứng chỉ GDTC)

 c. Không cấp chứng chỉ GDTC cho những sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình GDTC.

 d. Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC ở hệ Cao đẳng khi học liên thông hoặc hoàn thiện nếu xét đã học đủ nội dung GDTC theo quy định hiện hành thì thu hồi chứng chỉ cũ và được cấp chứng chỉ mới theo nội dung chương trình học.

III. Thẩm quyền cấp và quản lý chứng chỉ

Trung tâm GDQP&TC phối hợp với phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC và chứng chỉ GDQP-AN báo cáo Ban Giám Hiệu nhà trường.

Phòng Đào tạo ra quyết định và danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ GDTC và chứng chỉ GDQP-AN trình Ban Giám hiệu ký duyệt;
Phòng Đào tạo mua phôi, in và phối hợp với trung tâm GDQP&TC cấp chứng chỉ môn học GDTC và chứng chỉ GDQP-AN, lập sổ theo dõi cấp chứng chỉ theo quy định, thực hiện cấp theo lớp chuyên ngành, địa điểm cấp tại văn phòng Trung tâm GDQP&TC. 
                     


                                                                                GIÁM ĐỐTRUNG T ÂM

         

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Minh Luận

 

Đơn vị liên kết