TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Đội ngũ Giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
15-01-2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 BAN GIÁM ĐỐC

    

ThS.Nguyễn Minh Luận  

Giám đốc   

ThS.Phạm Ngọc Anh

Phó giám đốc

 

 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

   A. Giảng viên cơ hữu 

      

                    

   Nguyễn Anh Hùng                     ThS.Bùi Bá Hân       

 

      

  ThS.Nguyễn Đình Hà             ThS.Nguyễn Quy Hưng

 

       

    ThS.Phan Cảnh Tứ                         Hồ Văn Huy       

   B. Giảng viên thỉnh giảng 

  Trần Xuân Nhường

 

               

                    Vũ Đức Sanh                         

                                                                                                                                                                 

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

   A. Giảng viên cơ hữu                                                                                                                               

   

    ThS.Tạ Hồng Hà     

 

                                 

ThS.Nguyễn Phúc Thanh Phong  ThS Nguyễn Thanh Liêm    

 

                  

        

    ThS.Trần Văn Tưởng          ThS.Nguyễn Lâm Văn Luật

 

        

   ThS.Trần Văn Dũng               ThS.Phạm Văn Dũng

   B. Giảng viên thỉnh giảng

1

ThS.Nguyễn Hiền Triết

Giảng viên

2

ThS.Lê Quang Thái

Giảng viên

3

ThS.Lê Hữu Toàn

Giảng viên

4

ThS.Nguyễn Viên Giác

Giảng viên

5

ThS.Trần Đỗ Đình Lâm

Giảng viên

6 ThS.Nguyễn Thành Lưu Giảng viên
7 ThS.Đoàn Kim Bình Giảng viên
8 ThS.Nguyễn Viết Bình Giảng viên
9 ThS.Võ Minh Vương Giảng viên
10 ThS.Trần Hoàng Trung Giảng viên
11 ThS.Đỗ Thành Quang Giảng viên
12 ThS.Nguyễn Tấn Minh Thanh Giảng viên
Đơn vị liên kết