TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Quy chế Trung tâm
chudenamhoc_new
Quy chế Trung tâm
15-01-2018

       TRƯỜNG ĐH CN TP. HCM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

        TRUNG TÂM GD QP&TC                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2016.

 

QUY CHẾ CỦA TRUNG TÂM

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

I. Nhiệm vụ của trung tâm GDQP&TC.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất (GDQP & DGTC) theo chương trình do Bộ quy định.

- Quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học GDQP & TC cho toàn trường.

- Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học GDQP&TC (của trung tâm) cho các hệ    đào tạo.

- Làm thời khóa biểu, (lập) kế hoạch giảng dạy, phân giờ giảng dạy cho giảng viên GDQP&GDTC, quản lý điểm các môn do trung tâm giảng dạy.

- Quản lý trung tâm GDQP&TC, các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học.

- Tham gia tổ chức các phong trào TDTT (thể dục thể thao), Quốc phòng.

- Huấn luyện quân sự cho đội tự vệ nhà trường.

- Quản lý toàn diện cán bộ, nhân viên, giảng viên trong trung tâm. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho giảng viên trung tâm.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của môn GDQP&GDTC trước Ban  giám hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do hiệu trưởng phân công.

Giám đốc trung tâm:

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung về hành chính và nhân sự của trung tâm

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn: Chương trình, giáo trình, giáo án… và giờ giảng của giảng viên (cơ hữu, hợp đồng và thỉnh giảng) thuộc trung tâm.

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật các nhân viên, giảng viên thuộc trung tâm cho ban giám hiệu nhà trường.

Phó giám đốc trung tâm:

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn: Chương trình, giáo trình, giáo án… của môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh (GDQP - AN) và phải thông qua giám đốc trước khi cho giảng viên thực hiện.

- Soạn thảo văn bản, đề nghị, báo cáo…thông qua giám đốc trung tâm trước khi nộp cho BGH.

- Quản lý tất cả các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học của môn Giáo dục quốc phòng.

- Hỗ trợ cho giám đốc tất cả các việc điều hành, quản lý môn GDQP của trung tâm.

Tổ trưởng công đoàn:

- Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn nhà trường: chăm lo về mặt đời sống, tinh thần cho cán bộ giảng viên, thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Giảng viên cơ hữu:

- Dạy đúng, đủ giờ do nhà trường quy định. Có đầy đủ hồ sơ giảng viên do nhà trường quy định.

- Chịu trách nhiệm về quản lý sinh viên, thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình và tổng kết điểm kết thúc môn dạy của mình ở các lớp đã được ban giám đốc phân công.

- Có trách nhiệm giữ gìn và quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học do trung tâm cung cấp.

- Sau mỗi khóa học giảng viên có nhiệm vụ vào điểm cho sinh viên các lớp mình dạy và báo cho giáo vụ trung tâm kiểm tra lại.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên những lớp mình giảng dạy.

Giảng viên hợp đồng và thỉnh giảng:

- Mời giảng viên hợp đồng và giảng viên thỉnh giảng phải được sự chấp thuận của giám đốc  trung tâm, phòng đào tạo và theo tiêu chuẩn của ban giám hiệu nhà trường.

- Có đầy đủ hồ sơ giảng viên do nhà trường quy định.

- Có trách nhiệm giữ gìn và quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học do trung tâm cung cấp.

- Sau mỗi khóa học giảng viên thỉnh giảng có nhiệm vụ vào điểm cho sinh viên các lớp mình dạy và báo cho giáo vụ trung tâm kiểm tra lại.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên những lớp mình giảng dạy .

Giáo vụ :

- Kiểm tra và đôn đốc giảng viên vào điểm GDQP và GDTC sau mỗi học kỳ (có khó khăn gì phải báo cho trưởng đơn vị )

- Lưu trữ các văn bản, hồ sơ, báo cáo, đề nghị …

- Giúp trưởng đơn vị soạn thảo các văn bản cần thiết.

- Giải quyết các trường hợp khiếu nại của sinh viên.

- Thông báo các công việc của Trung tâm, lịch học cho sinh viên….

- Giúp sinh viên đăng ký học lại, hướng dẫn cách lên công nợ trên hệ thống mạng của trường…

- Phát chứng chỉ quốc phòng và thể chất cho sinh viên. Khi làm chứng chỉ thì thông báo cho trưởng đơn vị để huy động các giảng viên hỗ trợ.

 

II. Quy định về việc dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Văn bản này quy định về quản lý, tổ chức giảng dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và phát chứng chỉ môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất cho giảng viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM trên cơ sở chương trình do bộ quy định.

 

A. Môn giáo dục quốc phòng - an ninh

1. Giảng viên

- Giảng viên GDQP - AN phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục và người chỉ huy.

- Giảng viên phải có trình độ Đại học trở lên, ngành GDQP - AN hoặc là sĩ quan quân đội

- Có chứng chỉ phương pháp dạy học đại học (Nghiệp vụ sư phạm)

2. Chương trình

- Chương trình đào tạo gồm 03 học phần (08 tín chỉ) gồm: Đường lối quân sự của Đảng (03 tín chỉ lý thuyết), Công tác quốc phòng - an ninh (02 tín chỉ lý thuyết), Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thật bắn sung tiểu liên AK hoặc CKC (03 tín chỉ lý thuyết và thực hành)

3. Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học

- Dạy kỹ năng chuyên môn quân sự phải gắn liền với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, phải gắn kết thực tế với các đơn vị quân đội

- Giảng viên dạy học đúng chuyên ngành được đào tạo, thực hiện đủ, đúng kế hoạch giảng dạy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giảng dạy phải mang mặc trang phục theo đúng quy định, giảng viên là sĩ quan khi giảng dạy mang mặc đúng theo quy định, đúng điều lệnh quân đội. Lên và xuống lớp đúng thời gian quy định.

- Sinh viên khi học tập môn GDQP - AN phải đi giày, mặc trang phục gọn gàng, tác phong nghiêm túc thống nhất theo quy định của trường ĐHCN TP.HCM, tuyệt đối chấp hành các nội quy, quy tắc đảm bảo an toàn về người và vũ khí dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

4. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học

- Đối tượng được miễn học môn GDQP - AN:

a. Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp các học viện, trường sĩ quan Quân đội, Công an cấp.

b. Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP - AN tương ứng với trình độ đào tạo.

c. Sinh viên là người nước ngoài.

d. Sinh viên chuyển trường, sinh viên học liên thông hoặc trình độ cao hơn, có bảng điểm xác nhận, chứng chỉ, các học phần đã học đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 được miễn học và thi những học phần đã học.

- Đối tượng được miễn học môn và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự:

a. Sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

b. Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành.

c. Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có giấy xuất ngũ do đơn vị có thẫm quyền cấp.

- Đối tượng được tạm hoãn học:

a. sinh viên bị ốm đau, tai nạn, hoặc gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn.

b. Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.

Các đối tượng trên hết thời gian tạm hoãn, phải đăng ký học để hoàn thành chương trình.

5. Đánh giá học phần:

Gồm: Chuyên cần: 10%; Kiểm tra giữa kỳ: 30%; Thi hết học phần: 60%. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Kết quả học tập môn GDQP - AN là điểm trung bình cộng của các điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân.

6. Phúc tra và khiếu nại điểm:

- Sinh viên có thể nộp đơn phúc tra hoặc khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần về văn phòng trung tâm GDQP&TC (hoặc tại bộ môn tổ chức thi) trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo điểm trên mạng. Kết quả phúc tra được công nhận khi có xác nhận của giảng viên trực tiếp giảng dạy (có bài thi và các chứng minh kèm theo) và công bố sau 1 tuần kể từ ngày nhận đơn.

- Sinh viên khiếu nại điểm bằng hình thức viết đơn đề nghị chấm phúc khảo, mỗi học phần phúc khảo sinh viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy chế của nhà trường.

- Ngay khi có kết quả phúc khảo, trung tâm có trách nhiệm thong báo kết quả điểm phúc khảo với sinh viên tại văn phòng trung tâm GDQP&TC.

 7. Điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN: 

- Chứng chỉ GDQP-AN cấp cho sinh viên để chứng nhận kết quả học tập chương trình GDQP-AN. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (không có học phần nào < (dưới) 5 điểm và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học.

8. Xếp loại kết quả học tập và cấp chứng chỉ:

a. Đạt

10 điểm                       : Xuất sắc.

Từ 8,5 đến cận 10 điểm: Giỏi.

Từ 7,0 đến cận 8,5 điểm: Khá.

Từ 6,0 đến cận 7,0 điểm: Trung bình khá.

Từ 5,0 đến cận 6,0 điểm: Trung bình.

b. Không đạt

Dưới 5 điểm (Không được cấp chứng chỉ GDQP - AN)

c. Không cấp chứng chỉ GDQP - AN cho những sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình GDQP-AN.

d. Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP - AN ở hệ Trung cấp, Cao đẳng khi học liên thông hoặc hoàn thiện nếu xét đã học đủ nội dung GDQP - AN theo quy định hiện hành thì thu hồi chứng chỉ cũ và được cấp chứng chỉ mới theo nội dung chương trình học.

 

B. Môn giáo dục thể chất

1. Giảng viên:

- Giảng viên GDTC phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục.

- Giảng viên đã giảng dạy trên 30 năm phải có trình độ Cử nhân trở lên, các giảng viên trẻ phải có bằng thạc sỷ trở lên.

- Có chứng chỉ phương pháp dạy học đại học (Nghiệp vụ sư phạm)

2. Chương trình:

- Chương trình đào tạo gồm 04 tín chỉ thực hành tương đương 120 tiết gồm:

a. Phần bắt buộc (80 tiết): Điền kinh, lý thuyết chung.

b. Phần tự chọn (40 tiết): chọn 1 trong các môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, võ (Taekwondo, Judo).

3. Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học

- Dạy kỹ năng vận động  phải gắn liền với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể...

- Giảng viên dạy đủ, đúng kế hoạch giảng dạy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi giảng dạy phải mang mặc trang phục theo đúng quy định, ngoại trừ những ngày kiểm tra. Lên và xuống lớp đúng thời gian quy định.

- Sinh viên khi học tập môn GDTC phải đi giày, mặc trang phục thống nhất theo quy định của trường ĐHCN TP.HCM, tuyệt đối chấp hành các nội quy của trung tâm GDQP&TC dưới sự hướng dẫn của giảng viên GDTC.

4. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học

- Đối tượng được miễn học môn GDTC:

Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC ở những trường có chương trình học tương đương hoặc bằng tốt nghiệp các trường đào tạo Giảng viên, Huấn luyện viên TDTT.

- Đối tượng được miễn học thực hành phải học và thi Lý thuyết để lấy điểm môn GDTC

(Sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính, không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên.)

- Đối tượng được tạm hoãn học:

a. Sinh viên bị ốm đau, tai nạn, hoặc gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn.

b. Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.

Các đối tượng trên hết thời gian tạm hoãn, phải đăng ký học để hoàn thành chương trình.

5. Đánh giá học phần:

Gồm: Bốn học phần, mỗi học phần 25%.

Kết quả học tập môn GDTC là điểm trung bình cộng của các điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân (0.0 hoặc 0.5)

6. Phúc tra và khiếu nại điểm:

- Sinh viên có thể nộp đơn phúc tra hoặc khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần về văn phòng trung tâm GDQP&TC (hoặc tại bộ môn tổ chức thi) trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo điểm trên mạng. Kết quả phúc tra được công nhận khi có xác nhận của giáo viên trực tiếp giảng dạy (có bài thi và các chứng minh kèm theo) và công bố sau 1 tuần kể từ ngày nhận đơn.

- Sinh viên khiếu nại điểm bằng hình thức viết đơn đề nghị chấm phúc khảo, mỗi học phần phúc khảo sinh viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy chế của nhà trường.

- Ngay khi có kết quả phúc khảo, trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả điểm phúc khảo với sinh viên tại văn phòng trung tâm GDQP&TC.

7. Điều kiện cấp chứng chỉ GDTC:

- Chứng chỉ GDTC cấp cho sinh viên để chứng nhận kết quả học tập chương trình GDTC. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên (không có học phần nào < 5 điểm) và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ GDTC là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học.

8. Xếp loại kết quả học tập và cấp chứng chỉ:

a. Đạt:

Từ 9,0 đến 10 điểm       : Xuất sắc.

Từ 8,0 đến cận 9,0 điểm: Giỏi.

Từ 7,0 đến cận 8,0 điểm: Khá.

Từ 6,0 đến cận 7,0 điểm: Trung bình khá.

Từ 5,0 đến cận 6,0 điểm: Trung bình.

b. Không đạt:

Dưới 5 điểm (Không được cấp chứng chỉ GDTC)

c. Không cấp chứng chỉ GDTC cho những sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình.

d. Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC ở hệ Trung cấp, Cao đẳng khi học liên thông hoặc hoàn thiện nếu xét đã học đủ nội dung GDTC theo quy định hiện hành thì thu hồi chứng chỉ cũ và được cấp chứng chỉ mới theo nội dung chương trình học.

                                                                                                                                                    

Điều 16. Thẩm quyền cấp, quản lý chứng chỉ GDTC và chứng chỉ GDQP – AN

1. Trung tâm GDQP&TC phối hợp với Phòng đào tạo lập danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC và GDQP - AN báo cáo Ban Giám Hiệu nhà trường.

2. Phòng Đào Tạo soạn Quyết định và danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ GDTC và GDQP - AN trình Ban Giám Hiệu ký duyệt.

3. Phòng Đào Tạo mua phôi, in và phối hợp với trung tâm GDQP&TC cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN, phải có lập sổ theo dõi cấp chứng chỉ GDQP&AN theo quy định, thực hiện cấp theo lớp chuyên ngành, địa điểm cấp tại văn phòng Trung tâm GDQP&TC.

                         

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 1. Khen thưởng
Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác GDQP-AN được đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Xử lý cán bộ, giảng viên vi phạm quy chế
1. Cán bộ, giảng viên vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy chế chung của nhà trường.

Điều 3. Xử lý sinh viên vi phạm quy chế
Đối với những sinh viên vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng, nhẹ để xử lý kỷ luật theo quy định, quy chế của nhà trường.

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 1: Hiệu lực của Quy định
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với các quy định tại văn bản này đều bị bãi bỏ. Các đơn vị và cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1.Giám đốc Trung tâm GDQP&TC và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này
2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015.

 

III. Phương hướng năm 2017-2018.

- Xin Ban giám hiệu cho Trung tâm GD QP&TC được chủ động kinh phí tham dự các giải thể thao sinh viên cấp Thành phố, khu vực, toàn quốc…

- Xin nhà trường hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào thể thao cho Trung tâm (trích trong tiền lãi khi bán đồng phục Thể thao cho sinh viên).

 


                 P. GIÁM ĐỐC TT GDQP&TC                                                        GIÁM ĐỐC TT GDQP&TC

                            Môn GDQP

                                đã ký                                                                                           đã ký

                       Phạm Ngọc Anh                                                                      Nguyễn Minh Luận

Đơn vị liên kết