TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
15-01-2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. BAN GIÁM ĐỐC

   1. ThS. Nguyễn Minh Luận - Giám đốc

- Quản lý, điều hành chung về hành chính, nhân sự và cơ sở vật chất của trung tâm.

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn, đề nghị khen thưởng, kỷ luật các nhân viên, giảng viên trung tâm.

     Email: nguyenminhluan@iuh.edu.vn

     ĐT: 028.38940390 - 844 hoặc 0908550760

   2. Phạm Ngọc Anh - Phó giám đốc

- Hỗ trợ cho giám đốc điều hành, quản lý môn Giáo dục Quốc phòng.

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn, soạn thảo văn bản, đề nghị, báo cáo về Giáo dục Quốc phòng an ninh

và phải thông qua giám đốc trước khi thực hiện.

- Quản lý tất cả các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học của bộ môn.

     Email: phamngocanh@iuh.edu.vn

     ĐT: 028.38940390 - 844 hoặc 094 4826948

B. GIÁO VỤ

   1. Đỗ Thị Mai

     Phụ trách công tác giáo vụ và chăm sóc sinh viên

     Email: dothimai@iuh.edu.vn

     ĐT: 028.38940390 - 135

     Địa chỉ: Văn phòng trung tâm, nhà V2, tầng trệt

   2. Trịnh Văn Giang

     - Phụ trách công tác sắp xếp thời khóa biểu, mở lớp học phần, báo giảng.

     - Quản lý cấp phát chứng chỉ môn Giáo dục quốc phòng và môn Giáo dục thể chất

     Email: trinhvangiang@iuh.edu.vn

     ĐT: 028.38940390 - 135

     Địa chỉ: Văn phòng trung tâm, nhà V2, tầng trệt

C. ĐOÀN THỂ

   Trịnh Văn Giang – Tổ trưởng công đoàn

     Email: trinhvangiang@iuh.edu.vn

     ĐT: 028.38940390 - 135

     Địa chỉ: Văn phòng trung tâm, nhà V2, tầng trệt

D. BỘ MÔN       

   1. Bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh

   2. Bộ môn Giáo dục thể chất

Đơn vị liên kết